Keresés

Bejelentkezés

Naptár

h k s c p s v
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

 

 

 

A HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR KUTATÓTERMI SZABÁLYZATA

 

 

1. Látogatói jegy

 

1.1.          A levéltárban folyó kutatás tudományos és magán célú lehet.

1.2.          A levéltárban őrzött levéltári anyag kutatásához látogatói jegy beszerzése szükséges, amelyben meg kell jelölni a kutatás tárgyát és időhatárát.

1.3.          A látogatói jegyet a levéltár igazgatója, illetve az általa megbízott személy jogosult kiadni.

1.4.          A látogatói jegy (a) csak meghatározott kutatási témára érvényes, (b) a kiállítás napjától a naptári év végéig használható, (c) névre szóló, másra át nem ruházható.

1.5.          A kutató minden kutatási témája számára külön látogatói jegy kitöltése szükséges.

1.6.          A látogatói jegy kiadásának megtagadása esetén a kérelmező bírósághoz fordulhat.

1.7.          A látogatói jegy kiadásának feltételei:

 - a kutató aláírásával igazolja, hogy a kutatótermi szabályzatot betartja,

 - a saját magára, ill. családja történetére vonatkozó kutatás esetében a személyi azonosság igazolása szükséges,

 - a tudományos célú kutatáskor a személyes adatok kutatásához az 1995. évi LXVI. törvény (Ltv.) 24. §-ban foglaltak szerint támogató nyilatkozat is szükséges.

 

2. Látogatói jegy kérése  

 

2.1.          A látogatói jegy kéréséhez a kutató egy nyomtatványt tölt ki, amelyben közli: (a) nevét, (b) születési helyét és idejét, anyja nevét, (c) lakcímét, külföldi kutató esetén a magyarországi ideiglenes lakcímét is, (d) a személyazonosságát igazoló okmány számát, (e) a kutatás célját, (f) kutatási témáját és annak időhatárát.

2.2.          A kérelmező ezzel egyidejűleg nyilatkozatban kötelezettséget vállal, hogy (a) a kutatótermi szabályzatot betartja, (b) az adatvédelmi előírások szerint jár el, (c) tudomásul veszi, hogy a látogatói jegy a rendelkezésére bocsátott levéltári anyaggal kapcsolatos esetleges szerzői jogok megszerzését nem biztosítja.

 

3. A látogatói jegy visszavonása

 

3.1.          A látogatói jegyet időlegesen vagy véglegesen be kell vonni attól a kutatótól, aki levéltári anyagot eltulajdonít, valamint szándékosan megrongál, illetve a részére kiadott levéltári anyag rendjét önkényesen megváltoztatja és annak helyreállítását ismételt felszólítás esetén sem hajlandó megtenni.

3.2.          Vissza kell vonni a látogatói jegyet abban az esetben is, ha a kutató a levéltári anyag felhasználására vagy közzétételére vonatkozó korlátozásokat, azok ismerete ellenére megszegte.

3.3.          A látogatói jegy visszavonásáról a levéltár igazgatója a kutatót írásban értesíti, határozatát indokolja.

3.4.          Törvénybe ütköző cselekményt elkövető kutatóval szemben a levéltár igazgatója feljelentési kötelezettséggel bír.

 

 

 

4. A levéltári anyag kutathatósága

 

A levéltár a mindenkori hatályos jogszabályok alapján biztosítja a kutatás lehetőségét.

Jelenleg

- a köziratokról, a közlevéltáraktól és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.számú törvény van érvényben, kiegészítve

 - a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V.27.) EMMI rendeletével, összhangban az

- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, valamint a

- honvédelmi miniszter 5/1996. HM rendeletével, valamint

  - a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvénnyel, és a

  - honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvénnyel.

 

5. A levéltár a levéltárközi kölcsönzést a fennálló szabályok szerint végzi.

 

6. A levéltári kutatás feltételeinek biztosítása és a kutatóterem használata

 

6.1.          A Levéltár a kutatás céljára megfelelő helyiséget, kutatótermet biztosít. Kutatás kizárólag ebben a helyiségben történhet.

6.2.          Közzéteszi a kutatóterem nyitvatartási idejét.

6.3.          Megadja a kutató munkájához szükséges szakmai tájékoztatást és biztosítja a kutató levéltári anyaggal való folyamatos ellátását.

6.4.          A Levéltár munkatársai nem kötelezhetőek arra, hogy szövegmagyarázattal, fordítással, olvasási vagy értelmezési problémákban a kutató munkájában közvetlenül részt vegyenek.

6.5.                  A kutatás megkezdése előtt a kutatók táskájukat, értékeiket a folyósón lévő, zárható értékmegőrző-szekrényben, kabátjukat a kutatóterem előterében lévő fogason helyezik el. A levéltári anyag védelme érdekében a kutatók a kutatóterembe csak íróeszközt (illetve hordozható számítógépet) hozhatnak be. A jegyzeteléshez szükséges lepecsételt írólapot a levéltár biztosítja.

6.6.                  A Levéltár fenntartja magának a kutatási engedély részleges vagy teljes felfüggesztésének jogát azon kutatóval szemben, aki a kutatótermi munkatársak utasításait nem tartja be, illetve bármilyen módon a többi kutató nyugalmát és a zavartalan munkavégzését akadályozza.

6.7.                  A mobil telefonok használata a levéltári kutatóteremben tilos. A beszélgetéseket a folyósón kell lefolytatni.

 

7. Levéltári anyag kiadása

 

7.1.          A kutatótermi felügyelő tájékoztatást ad a kutatónak a kutatótermi szabályzatról és megadja a kutató munkájához szükséges általános felvilágosítást.

7.2.          A kutatási témához kapcsolódó szakmai tájékoztatást a kutató a referensektől kap.

7.3.          A kutatni kívánt anyagot a kutató kérőlap, és az őrjegy szabályszerű kitöltése után igényelheti.

7.4.          A kérőlapon és a kísérőlapon fel kell tüntetni (a) a kérőlap sorszámát, (b) a kutatni kívánt fond számát és megnevezését, (c) a szabatos jelzetet, (d) a kérőlap beadásának keltét, (e) a kutató aláírását.

7.5.          Minden raktári, ill. levéltári egységről külön őrjegyet kell kitölteni. Az őrjegyen is fel kell tüntetni a kérőlap sorszámát, a jelzetet és a kutató nevét.

7.6.          A hiányosan, szabálytalanul vagy olvashatatlanul kitöltött kérőlap, ill. őrjegy esetén, a hiba kijavításáig levéltári anyag nem bocsátható a kutató rendelkezésére.

7.7.          A levéltári jelzet pontos kiírása a kutató felelőssége.

7.8.          Ha több kutató igényli ugyanazt az anyagot, a kérőlapját előbb benyújtó élvez elsőbbséget.

 

8. A kiadott levéltári anyag mennyisége

 

8.1.                  A kutató számára egy kérőlapon egyszerre 4 doboznyi vagy 10 darab egyedi irat, ill. 10 kötet, 5 tekercs vagy 5 doboz mikrofilm adható ki.

8.2.                  A kutatóasztalnál az iratanyag keveredésének elkerülése miatt egyszerre legfeljebb egy őrzési egységnyi (doboz, csomó, stb.) irat lehet kint.

8.3.                  Több kérőlapra kiírt új levéltári anyagot csak akkor kaphat a kutató, ha az előző kérőlapra kiadottat már visszaadta a kutatótermi felügyelőnek.

8.4.                  A levéltár a kutatótermi helyek függvényében biztosítja a kutató által kért levéltári anyag előkészítését.

8.4.          Négy munkanappal a kutató személyes megérkezése előtt a levéltár elfogad telefonon vagy elektronikus levélben történő előzetes bejelentkezést, ill. pontosan megadott jelzet szerint anyag előkészítési kérelmet. A kutató megérkezése után, ha látogatói jegye rendben van, és az általa kért levéltári anyag nem esik kutatási korlátozás alá, a kutatást azonnal megkezdheti.

8.5.          Ha a kutatást a kérelmező a megbeszélt időtől számított 2 héten belül nem kezdi meg, az iratokat a raktárba visszaszállítják.

8.6.          Ha a kutató több témára vonatkozó látogatói jeggyel rendelkezik, összesen legfeljebb 4 doboz iratanyagot tárolhat a levéltári kutatóteremben.

 

9. Kutatás korlátozása

 

9.1.          A látogatói jegy ellenére a kért levéltári anyag kiadása megtagadható,

- ha a kért levéltári anyag nagymértékben sérült, ill. várhatóan a kutatás során további súlyos romlása idézhető elő. Ebben az esetben a Levéltár másolat készítésével teljesíti a kérelmet, ha ez nem jár az anyag további sérülésével, ill. ha a másolás költségei nem haladják meg a szokásos másolási díj ötszörösét. Ha azonban a kutató vállalja a többletköltség kifizetését, a másolat kiadható.

- ha az iratanyag olyan mértékben rendezetlen, hogy a visszaellenőrzés nem oldható meg;

- ha az anyag a levéltári munkatervbe beiktatott munkálat alatt van.

  A levéltár legértékesebb történelmi dokumentumai, ill. a rossz fizikai állapotú iratok csak mikrofilmen olvashatók vagy digitális formában kutathatók.

9.2.          Indokolt esetben a kutató kérheti a Levéltár igazgatójától, hogy a kért kutatási anyagát ne mikrofilmen bocsássák rendelkezésére.

9.3.          A Levéltár igazgatója megtagadhatja olyan levéltári anyag kiadását, amely a látogatói jegyén feltüntetett témájától idegen.

 

10. A levéltári anyag használata

 

10.1.        A kutató a kérőlap aláírásával igazolja a levéltári anyag átvételét. Munkája megkezdése előtt aláírja a kért iratanyaga mellett lévő betétlapot.

10.2.        Ha a kutató a levéltári anyag átvétele után abban hiányt, sérülést, rongálást észlel, haladéktalanul közölje azt a kutatótermi felügyelővel, ennek elmulasztása esetén a hiányokért ő tehető felelőssé.

10.3.        A kutató a levéltári anyag rendjét nem bonthatja meg. A kiadott iratot bármi módon megrongálni, beleírni, szövegrészeket aláhúzni stb. szigorúan tilos.

10.4.        A kutatóteremből a kutató levéltári anyagot nem vihet ki.

10.5.        Tilos a kutatóterembe táskát, szatyrot, kabátot bevinni.

10.6.        Olyan eszköz használata, amely a levéltári anyagot megrongálhatja, beszennyezheti, nem megengedett.

10.7.        Ha a kutató harmadik személy segítségét kívánja igénybe venni, e személy részére látogatói jegyet kell kérnie.

10.8.        A kutatóteremben bármiféle film vagy hangzóanyag kutatása fejhallgató használatával engedélyezett.

.

 

11. Másolat készítése

 

11.1.        A levéltári anyagról a Levéltár másolatot egyedi elbírálás alapján készít, díjazás ellenében ill. a másolat elkészítését a kutatóteremben lévő másológépen a kutató - a kutatótermi felügyelőnek történt bemutatás után - saját maga készíti el.

Fotójegy ellenében a kutató saját eszközzel (mobiltelefon, fényképezőgép) digitális másolatot készíthet. Bármilyen más, másolatkészítésre alkalmas eszköz (pl. kézi szkenner) használatát egyedi elbírálás alapján a Levéltár vezetője engedélyezi.

11.2.        Másolni, fotózni csak a levéltári tulajdonjogi bélyegzővel ellátott iratot szabad.

11.3.        Meghatározott esetekben a levéltári anyagról készítendő másolat elkészítéséhez is külön igazgatói engedély szükséges.

11.4.        A személyes adatok védelme érdekében bizonyos iratokról csak anonimizált másolat adható ki. Az anonimizáláshoz szükséges kétszeri másolás díja a kutatót terheli.

11.5.        A letéti anyagról, ha a letéti szerződés másként nem rendelkezik, engedélyezett a másolatkészítés.

11.6.        A készített másolatokról a kutatótermi felügyelő számlát állít ki.

 

12. A kutatás befejezése

 

12.1.        A kutatás befejezésekor a kutatótermi felügyelő ellenőrzi a visszavett levéltári anyag mennyiségét, épségét, rendjét.

12.2.        Ha bármi hiányosságot, rongálást tapasztal, felhívja a kutatót azok pótlására, kijavítására. Ameddig ez nem történik meg, a visszavételt nem igazolja.

12.3.        Súlyosabb vagy a kutató által el nem ismert hiányok esetében jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a kutatótermi felügyelő, a kutató, ill. ha ezt a kutató megtagadja, két levéltári dolgozó ír alá. A jegyzőkönyv első példányát a kutatónak kell átadni vagy postázni, a másodpéldányt iktatva a levéltár irattárában kell elhelyezni.

12.4.        Ha a kutató nem fejezi be egy alkalommal a kutatást, kérheti, hogy a kikért iratokat a kutatóteremben maximum 1 hónapig tárolják.

12.5.        A kutatótermi felügyelő a reponált iratok kérőlapjainak visszaellenőrzése során az őrjegyen az adott kérőlaphoz tartozó bejegyzést áthúzza, valamint, amikor az őrjegy betelt iratmegsemmisítő-gépen semmisíti meg.

13. Az iratanyag felhasználása

 

13.1.        Egyes, kutatómunka során megszerzett adatok publikálása külön engedélyhez nem kötött a látogatói jeggyel rendelkező személy számára.

13.2.        Az érvényben lévő törvényi korlátozás betartása vonatkozásában (elsősorban a személyes adatok védelmében) a kutató nyilatkozatot köteles kitölteni.

13.3.        Teljes fondok (pl. visszaemlékezés, levelezés, családi irattár, hagyaték, stb.) publikálásához és/vagy sajtó alá rendezéséhez a levéltár igazgatójának külön engedélye szükséges.

13.4.        A publikációban a publikáló kutató köteles hivatkozni az eredet helyére, vagyis a Hadtörténelmi Levéltárra (hivatalos rövidítése: HL). A hivatkozásban meg kell adni a Levéltáron belüli szabatos jelzetet. A szabatos jelzet megadásához a Levéltár dolgozói segítséget nyújtanak.

13.5.        A hivatkozás elmulasztása a jogszabályokban meghatározott jogi felelősséget vonhat maga után.

 

 

Kiegészítés

 

 

Jelenleg az alábbi irategyüttesek csak mikrofilmen kutathatók:

 

VII. 201. fondszám: Törökkori iratok

VII. 202. fondszám: Kuruckori iratok

VII. 203. fondszám: 1848/49 iratai

Abszolutizmuskori gyűjtemény különböző fondjai /bíróságok/

Personalia különböző fondjai

I.29. és II. alatti fondok: Polg. dem. forr. iratai

I.30. és II. alatti fondok: Magyar Tanácsköztársaság iratai

I.89. fondszámú M. kir. honvéd vezérkar iratai

A Magyar Néphadsereg 1960-1967. évi iratai

 


 

A HM HIM HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR

REPROGRÁFIAI DÍJSZABÁSA

FÉNYMÁSOLÁS

 

Eredeti iratról (xerox)

 

          A/4-es lap     1 oldalas       60 Ft/lap

          A/3-as lap     1 oldalas       120 Ft/lap

         

Mikrofilmről (canon)

          A/4-es lap     1 oldalas       120 Ft/lap

 

digitalizálás

 

Szkennelés iratanyagról

 

A/4-es lap, A/3-as lap        300Ft/lap

 

Szkennelés fotóról

Kézi megjelenítésű, illetve 1867 előtt készült dokumentumok

 

          500Ft/fotó vagy dokumentum

          CD-re írás              levéltárira     +300FT

 

 

A reprográfiai és közlési díjak megtekinthetők a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum honlapján:

http://militaria.hu/hadtorteneti-intezet-es-muzeum/letoltesek

A mozgófilm gyűjteményre vonatkozó szabályzatot lásd lejjebb.

A Hadtörténelmi Levéltár mozgófilm gyűjteménye

kezelésének és használatának szabályozása

 

 

     A Hadtörténelmi Levéltár mozgófilm gyűjteménye országos jelentőségű közgyűjtemény, amely az 1940-es évek és napjaink között készült katonai témájú magyar és külföldi híradó-, oktató- és propagandafilmek gyártási kópiáit, illetve fennmaradt egyedi példányait őrzi.

     A gyűjtemény filmanyaga a Magyar Honvédség tulajdonát képezi, amely el nem idegeníthető.

     A filmek őrzését, kezelését, használhatóvá tételét a Hadtörténelmi Levéltár végzi. A filmanyag videóra való átírása, feldolgozása, a kezeléséhez szükséges mutatók és segédletek készítése a Hadtörténelmi Levéltárban a Magyar Történelmi Film Alapítvány Kuratóriuma támogatásával és ellenőrzése mellett 1993 óta folyik

 

     A Hadtörténelmi Levéltár mozgófilm-gyűjteménye nyilvános közgyűjtemény, ezért az ott őrzött filmeket tudományos, oktatási és ismeretterjesztési célokból való felhasználásra természetes és jogi személyek kutathatják az alábbi szabályok alapján:

 

  1. A gyűjtemény kutatásához látogatói jegy szükséges, amely vonatkozásában a levéltári általános kutatótermi szabályzat érvényes.

  2. A filmek megtekintése és kijelölése a Hadtörténelmi Levéltárban történhet.

  3. A kijelölt anyag másolása a Hadtörténelmi Levéltárban történik. Amennyiben a felvétel nem a műsorközlő szervek részére vagy egyéb módon történő terjesztésre készül a másolási díj 3.000 Ft/film. A másolási díj magában foglalja a kezelési és munkadíjat is. A felhasználóknak büntetőjogi felelősségük mellett kötelezniük kell magukat, hogy a felvételt csak magán, kulturális, oktatási vagy egyéb non-profit célokra használják fel, illetve a felvételt nem sokszorosítják.

  4. Amennyiben az eredeti filmanyag kölcsönzése elengedhetetlenül szükséges, a kölcsönzési díj 3.000 Ft/munkanap tekercsenként. A szállítási költségek a kölcsönzőt terhelik. Kölcsönözni csak olyan filmeket lehet, amelyekről dub-negatív kópia is rendelkezésre áll.

  5. A Magyar Televízió Rt. és más műsorközlő szervek által készített produkciókban felhasznált archív filmanyag utáni jogdíj 1.000 Ft/másodperc.

  6. Az archív filmeknek nem a műsorközlő szervek útján történő, de kereskedelmi célú terjesztése érdekében történő felhasználását a Hadtörténelmi Levéltár igazgatója egyedi szerződéssel szabályozza.

  7. A felvételek külföldi felhasználását, ugyancsak egyedi szerződéssel szabályozza a Hadtörténelmi Levéltár igazgatója.

  8. A honvédségi szervek részére a saját célból történő felhasználás, valamint a kereskedelmi felhasználás eseti elbírálás alapján lehetséges.

  9. A másolási, ill. kölcsönzési díjról a kutatótermi felügyelő számlát állít ki.

10. A fenti szolgáltatási díjak módosításának jogát a filmekkel kapcsolatos szolgáltatások piaci ára változásának függvényében a Hadtörténelmi Levéltár fenntartja magának

 

Budapest, 2018. október 1.

 

 

                                                                                        Dr. Számvéber Norbert alezredes

                                                                                                                    levéltárigazgató